Целодневна организация на учебния процес

   От 01.01.2012г. в училището се работи по проект за:

"Подобряване качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"

   Целта на проекта е подпомагането на целодневната организация на учебния процес I-VIII клас в средищните училища.

   Учителите и възпитателите, които работят по проекта прилагат иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения свързани с логическото мислене на учениците, на паметта и въображението. В рамките на проекта се разработват педагогически технологии, включващи организирането на: ролеви игри, симулационни игри, метод на асоциациите, самооценяване, решаване на проблеми, чрез оригинални решения. Дейностите по интереси се оформят съобразно предпочитанията на учениците, като се работи в следните направления: наука, изкуство, спорт, образователни и развиващи игри.

ето и снимки