Административни услуги

 • Преместване на ученици в държавните и в общинските училища – тук
 • Издаване на диплома за средно образование – тук
 • Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – тук
 • Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – тук
 • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – тук
 • Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите – тук
 • Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – тук
 • Издаване на дубликат на документ за завършен клас – тук
 • Издаване на дубликат на свидетелство за основно образование – тук
 • Издаване на дубликат на диплома за средно образование – тук
 • Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) – тук