Иновативно училище


В брой 58 на Държавен вестник е обнародвано Решение № 472 от 9 юли 2018 г. на Министерски съвет, за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2018/2019 г.

СУ „Васил Левски“ получи статут на иновативно училище.

  • Име на иновацията

Въвеждане на предмета “Въведение в STEM и програмиране” в СУ „Васил Левски“

  • Описание на иновацията

Обучението по „Въведение в STEM и програмиране“ в прогимназиален етап е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебния предмет, с изграждането на дигитални компетентности на ученика и с приложението им в различни предметни области.

Обучението е организирано на модули, които се водят от различни специалисти. През учебната година учениците разработват един дългосрочен проект с практическа насоченост, който се реализира чрез проучване “на терен”. Работата е в екипи от 5-6 ученици с ментор учител и/или външен специалист. Разработват и краткосрочни проекти, конкретно насочени към всеки от модулите.

В този клас се придобиват систематизирани знания и умения за работа в екип и разпределение на задачите, създаване на електрическа верига и нейното приложение, създаване на собствена инфографика, програмиране във визуална среда, въведение в цикли, функции и условни конструкции. Акцентът в обучението в V клас е върху прилагането на придобитите знания и умения в изготвянето на дългосрочния проект “Да помогнем на децата със СОП в начален етап”.

Учебното съдържание е представено в следните основни теми:

  • Работа в екип и планиране на проекти
  • Въведение в STEM
  • Инфографика
  • Програмиране на малки роботи
  • Проект

Учебното съдържание се доразвива в програмите за VI и VII клас.

Важен компонент на учебните програми от V до VII клас е безопасността на децата в интернет.

  • Име на иновацията

Въвеждане на предмета “Основи на програмирането” в СУ „Васил Левски“

  • Клип за иновацията

 

  • Описание на иновацията

Въведохме нов учебен предмет „Основи на програмирането“, като включихме 112 ученици от 5. клас и 6 учители. За целта използваме иновативна система за обучение под форма на образователна игра.

Игровият метод е един от най-често използваните и най-интригуващите за децата методи на обучение. Чрез него децата се забавляват докато учат. В основата на тези стратегии е не само усвояване на учебното съдържание, а и усвояване на способи и начини на поведение. При прилагането им е необходимо децата да проявяват самостоятелност.

Системата е така структурирана, че според нивото на знания и умения на всеки, предлага съответстващи упражнения и задачи. Това е изключително полезно за децата, тъй като ги мотивира, дава им вяра в собствените възможности и ги кара да продължат напред.

В световен мащаб всичко, което се нуждае от програмен код расте с неимоверни темпове, но със същата прогресия не се увеличават специалистите в тази сфера. Чрез нашето обучение ние искаме да отключим интереса на учениците и да им покажем, че програмирането не е трудно, а напротив – може да бъде интересно и забавно.

Използването на иновативна платформа за програмиране дава възможност ученици и учители да бъдат поставени в една по-различна среда, в която учениците се чувстват спокойни, приети, не се страхуват да правят грешки, свободно експериментират.

Ученето трябва да бъде възнаграждаващо и да има удовлетвореност от него – децата получават грамоти, електронни баджове, които могат да се споделят в социална мрежа, което ги насърчава и ги прави щастливи.

В резултат, учителският екип натрупва опит и актуализирани педагогически компетентности. Учениците придобиват способност за анализ и обобщения, за вземане на правилни решения, за комуникация и контрол, съобразителност и адаптивност, поемане на риск и др.

През 2019/2020 уч. год. са обхванати учениците от 6. клас, а през 2020/2021 уч. год. са обхванати и учениците от 7. клас.