Класни ръководители

7на учениците от I-ви до XII-ти клас и подготвителни групи за учебната 2017/2018 година

ПДГ „А“    Анна Нончева

Iа клас   Златка Ковачева

Iб клас    Светлана Маркова

Iв клас    Ганка Юнакова

Iг клас    Мария Нейкова

Iд клас    Венета Васева

IIа клас    Чавдарина Манолова

IIб клас    Росица Салчева

IIв клас    Розалина Маринска

IIг клас    Мария Юрукова 

IIд клас    Христина Донкова

IIIа клас    Боряна Козичкова

IIIб клас    Тодорка Христова

IIIв клас    Катя Дернева

IIIг клас    Татяна Писачева 

IIIд клас    Даниела Тарапанова

IVа клас    Диана Маринова

IVб клас    Мария Стойчева

IVв клас    Анастасия Враджева

IVг клас    Станимира Вълкова

IVд клас    Стефка Генова – Гешева

Vа клас  Мария Минковска; кабинет 17 

Vб клас   Минка Мишевска; кабинет 1

Vв клас    Дафина Тодорова; кабинет 20

Vг клас    Иван Шаламанов; кабинет 14

VIа клас   Ваня Георгиева; кабинет 7

VIб клас    Димитрия Герова; кабинет 24

VIв клас  Иванка Груева; кабинет 29

VIг клас    Нели Христова; кабинет  28

VIIа клас   Таня Колева; кабинет 15

VIIб клас    Мария Аргирова; кабинет 4  

VIIв клас   Мария Дочева; кабинет  23

VIIг клас    Нина Докова; кабинет 19

VIIIа клас   Петър Брайков; МУЦ 

VIIIб клас    Татяна Балашова; МУЦ  

VIIIв клас   Даниела Генчева; МУЦ  

IXа клас     Пенка Гънчевакабинет 18

IXб клас     Тотка Маджарова; кабинет 26

IXв клас     Стоянка Христова; кабинет 9

IXг клас    Зорница Минкова; кабинет 2

Xа клас     Донка Литова; кабинет 31

Xб клас     Анелия Николова; кабинет 27 

Xв клас     Цветелина Пачова; кабинет 8

XIа клас     Елена Присадова; кабинет 13

XIб клас     Тодор Лилов; кабинет 25 

XIв клас    Георги Боюклиев; кабинет 30 

XIIа клас     Спаска Бистрашка; кабинет 3

XIIб клас     Богдана Калъчева; кабинет 16

XIIв клас     Александър Враджев; кабинет 6