Класни ръководители

на учениците от I-ви до XII-ти клас  за учебната 2019/2020 година

Iа клас    Боряна Козичкова

Iб клас    Катя Дернева

Iв клас    Татяна Писачева

Iг клас    Даниела Тарапанова

IIа клас    Диана Маринова

IIб клас    Стефка Генова – Гешева

IIв клас    Aнастасия Враджева

IIг клас    Станимира Вълкова

IIIа клас   Златка Ковачева

IIIб клас    Светлана Маркова

IIIв клас    Ганка Юнакова

IIIг клас    Мария Нейкова

IIIд клас    Венета Васева

IVа клас    Чавдарина Манолова

IVб клас    Росица Салчева

IVв клас    Розалина Маринска

IVг клас    Мария Юрукова 

IVд клас    Христина Донкова

Vа клас     Ваня Георгиева; кабинет 7 

Vб клас     Иванка Груева; кабинет 29 

Vв клас     Нели Христова; кабинет 9 

Vг клас   Стоянка Неделева; кабинет  2

VIа клас     Спаска Бистрашка; кабинет 3

VIб клас     Александър Враджев; кабинет 28

VIв клас     Тодор Лилов; кабинет 25 

VIг клас   Мария Дочева; кабинет  23

VIIа клас  Мария Минковска; кабинет 17

VIIб клас   Минка Мишевска; кабинет 19

VIIв клас    Дафина Тодорова; кабинет 1 

VIIг клас    Иван Шаламанов; кабинет 14

VIIIа клас   Елена Присадова; кабинет 13 

VIIIб клас    Мария Иванова; кабинет 6 

VIIIв клас  Димитрия Герова; кабинет 24 

IXа клас    Мария Аргирова; кабинет 4  

IXб клас    Нина Докова; кабинет 20 

IXв клас   Таня Колева; кабинет 15

Xа клас     Петър Брайков; 30

Xб клас    Богдана Калъчева; кабинет 16  

Xв клас   Даниела Генчева; МУЦ

XIа клас     Пенка Гънчевакабинет 18

XIб клас     Тотка Маджарова; кабинет 26

XIв клас     Стоянка Христова; МУЦ

XIг клас    Зорница Минкова; МУЦ

XIIа клас     Донка Литова; кабинет 31

XIIб клас     Анелия Николова; кабинет 27 

XIIв клас     Цветелина Пачова; кабинет 8