Класни ръководители

на учениците от I-ви до XII-ти клас и подготвителни групи за учебната 2018/2019 година

ПДГ „А“    Анна Нончева

Iа клас    Диана Маринова

Iб клас    Стефка Генова – Гешева

Iв клас    Aнастасия Враджева

Iг клас    Станимира Вълкова

IIа клас   Златка Ковачева

IIб клас    Светлана Маркова

IIв клас    Ганка Юнакова

IIг клас    Мария Нейкова

IIд клас    Венета Васева

IIIа клас    Чавдарина Манолова

IIIб клас    Росица Салчева

IIIв клас    Розалина Маринска

IIIг клас    Мария Юрукова 

IIIд клас    Христина Донкова

IVа клас    Боряна Козичкова

IVб клас    Тодорка Христова

IVв клас    Катя Дернева

IVг клас    Татяна Писачева 

IVд клас    Даниела Тарапанова

Vа клас     Спаска Бистрашка; кабинет 3

Vб клас     Александър Враджев; кабинет 28

Vв клас     Елена Начева; кабинет 19

Vг клас   Мария Дочева; кабинет  23

VIа клас  Мария Минковска; кабинет 17

VIб клас   Минка Мишевска; кабинет 9

VIв клас    Дафина Тодорова; кабинет 1 

VIг клас    Иван Шаламанов; кабинет 14

VIIа клас   Ваня Георгиева; кабинет 7

VIIб клас    Димитрия Герова; кабинет 24

VIIв клас  Иванка Груева; кабинет 29

VIIг клас    Нели Христова; кабинет 6

VIIIа клас    Мария Аргирова; кабинет 4  

VIIIб клас    Нина Докова; кабинет 20 

VIIIв клас   Таня Колева; кабинет 15

IXа клас   Петър Брайков; МУЦ 

IXб клас    Богдана Калъчева; кабинет 16  

IXв клас   Даниела Генчева;   

Xа клас     Пенка Гънчевакабинет 18

Xб клас     Тотка Маджарова; кабинет 26

Xв клас     Стоянка Христова; кабинет МУЦ

Xг клас    Зорница Минкова; кабинет  МУЦ

XIа клас     Донка Литова; кабинет 31

XIб клас     Анелия Николова; кабинет 27 

XIв клас     Цветелина Пачова; кабинет 8

XIIа клас     Елена Присадова; кабинет 13

XIIб клас     Тодор Лилов; кабинет 25 

XIIв клас    Георги Боюклиев; кабинет 30