Обществен съвет

6624-800-0

Протоколи от заседания на Обществения съвет на

СУ „Васил Левски“ – гр. Карлово

– 2022/2023 година

Протокол № 1 / 21.09.2022 г. – тук

Протокол № 2 / 12.10.2022 г. – тук

Протокол № 3 / 30.01.2023 г. – тук

Протокол № 4 / 08.02.2023 г. – тук

Протокол № 5 / 22.03.2023 г. – тук

Протокол № 6 / 16.04.2023 г. – тук

Протокол № 7 / 15.06.2023 г. – тук

Протокол № 8 / 12.07.2023 г. – тук

Протокол № 9 / 04.09.2023 г. – тук

– 2020/2021 година

Протокол № 1 / 07.10.20 г. – тук

Протокол № 1 / 13.10.21 г. – тук

Протокол № 2 / 13.01.21 г. – тук

Протокол № 3 / 25.02.21 г. – тук

Протокол № 4 / 23.03.20 г. – тук

Протокол № 5 / 15.04.21 г. – тук

Протокол № 6 / 27.05.20 г. – тук

Протокол № 7 / 05.07.21 г. – тук

Протокол № 8 / 03.09.21 г. – тук

Протокол № 9 / 13.09.21 г. – тук

– 2019/2020 година

Състав на Обществения съвет – тук

Протокол от общо събрание / 04.12.19 г. – тук

Протокол № 1 / 16.12.19 г. – тук

Протокол № 2 / 15.01.20 г. – тук

Протокол № 3 / 26.02.20 г. – тук

Протокол № 4 / 19.03.20 г. – тук

Протокол № 5 / 16.04.20 г. – тук

Протокол № 6 / 27.05.20 г. – тук

Протокол № 7 / 10.09.20 г. – тук

 – 2017/2018 г. година

1.      Протокол № 4 от 04.09.2017г.тук

2.      Протокол № 1 от 18.10.2017г. тук

3.      Протокол № 2 от 13.12.2017г. тук

4.      Протокол № 3 от 30.01.2018г. тук

5.      Протокол № 4 от 08.02.2018г. тук

6.      Протокол № 5 от 14.03.2018г. тук

   Общественият съвет ще одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й, ще участва и в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи.

   Новият орган ще може да предлага политики и мерки за подобряване качеството на образованието въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището.

   Съветът ще дава и становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му при изразходване на средства от държавния бюджет. Общественият съвет съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета. Съгласува училищния учебен план, както и избора на учебници. Предвидено е представител на родителите да участва в комисиите за атестиране на директорите, при провеждането на конкурс за директор, както и да има представител при създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност.

   В заседанията на педагогическия съвет представителите на Обществения съвет имат право на съвещателен глас. С право на съвещателен глас в заседанията на Обществения съвет участват поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на настоятелството.

   Предвидено е, че за представители на родителите могат да бъдат избирани:

1. Родители на деца или ученици от детската градина или училището;

2. Професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от детската градина или училището.

   Представителят на работодателите за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация, се определя от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.

   Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, член на настоятелството на детската градина или на училището или гражданин, който е в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или училището, изпълнител по договор, възложен от съответната образователна институция.

   Родителите в обществените съвети се избират на събрание, на което се попълват присъствени списъци и се води протокол.