Програми и проекти

I. Национални програми на Министерството на образованието и науката

1. Национална програма Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“;

2. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“:

 Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“;

 Модул  „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“;

3. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“;

4. Национална програма „Квалификация“;

5. Национална програма „Заедно за всяко дете“; Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“;

6. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“;

7. Национална програма „Без свободен час“, Модул „Без свободен час в училище“;

8. Национална програма „Иновации в действие“;

9. Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“, Дейност I.

 

II. Проекти

 

1. Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.;

2. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.;

3. Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”;

4. Схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на ДФ „Земеделие“;

 5. Училищен проект за образователен обмен с Blakon High School, Честър, Великобритания.