Хроника

Част от историята ни

1887 год. – Открива се непълна мъжка гимназия.

1907 год. – Прислугата оставя незагасена печка и цялата сграда изгаря;

1908 год. – С дарения и доброволен труд на карловци е построена нова сграда;

На 26 юни 1914 год. – с писмо №13122 Министерството на народното просвещение разрешава през учебната 1914-1915 година да стане Пълна общинска гимназия;

На 9 септемри – Околийски съвет – гр.Карлово приема предложението на учителския колектив гимназията да се именува „Васил Левски“;

1915 год. – На 22 януари Министерството на народното просвещение издава заповед, с която разрешава училището да носи името: Мъжка гимназия „Васил Левски“, а 6 февруари (19 февруари) да бъде патронен празник;

1938 год. – 19 февруари – Освещава се гимназиалното знаме;

1957 год. – 24 май – Училището е наградено с орден “Кирил и Методий” – І-ва степен;

1975 год. – 1 септември – С решение на отдел „Народна просвета“ при ОНС – Пловдив гимназията се обединява със средния курс на НОУ „Васил Коларов“ в Единно средно политехническо училище „Васил Левски“ от V до ХІ клас;

1978 год. – Училището е наградено с орден “Червено знаме”;

1990 год. – Училището става Средно общообразователно училище „Васил Левски“ от V до ХІІ клас;

1998 год. – Със заповед №РД-14-84 от 4 август Министърът на образованието и науката преобразува НУ „Доктор Иван Богоров“ и СОУ „Васил Левски“ в СОУ „Васил Левски“ от І до ХІІ клас.


2012 год.  – Носител на наградата на Карлово за съществен принос в духовното развитие на града.