2023/2024 уч. година

Национална програма „Иновации в действие“

СУ „Васил Левски“ – гр. Карлово, в качеството си на иновативно училище, посрещна на 17.04.2024 г. своите партньори по Национална програма „Иновации в действие“. 

Национална програма „Иновации в действие“ дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни и неиновативни училища-партньори от цялата страна. 

Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението. Също така да се повишат интересът на учениците към ученето и творческата активност на учениците и педагозите. 

Тази година нашето иновативно партньорско училище е ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Бургас, а другите две училища в групата са ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Сърнево, общ. Раднево и Трето основно училище „Димитър Благоев“ – гр. Шумен.
През трите дни на мобилността участниците имаха възможност да се опознаят, да научат подробности за иновациите във всяко от останалите училища, да споделят добър опит и работещи практики както по отношение на обучението, така и по отношение на организационни и административни въпроси. 

В първия ден гостите бяха посрещнати от директора на училището ни госпожа Мариана Манчева, зам.-директорите госпожа Росица Минчева, госпожа Мария Тодорова, госпожа Мария Василева и координатора на проекта госпожа Павлинка Стефанова. По-късно в STEM центъра на училището учители по информационни технологии запознаха гостите с иновациите в СУ „Васил Левски“. В представянето се включиха и колеги от начален етап с филма „Карлово на длан“ – виртуална разходка и открит урок с 4. клас в НМ „Васил Левски“, където госпожа Мария Юрукова и госпожа Пламена Москова, уредник от музея, по изключително интересен начин запознаха гостите с живота и делото на Апостола. Вечерта завърши с работна вечеря, по време на която в неформална среда учители и ученици дискутираха по различни проблеми, касаещи новостите в учебния процес. 

На втория ден гостите присъстваха в учебен час в ГЦОУД, 3. г клас на тема „Подводно приключение с LEGOEDUCATION”, в който учениците, водени от госпожа Веселина Цанкова, се справиха отлично с даденото им предизвикателство и изработиха подводница. Бяха използвани междупредметни връзки между следните учебни предмети: човекът и природата, компютърно моделиране и български език. Гостите продължиха към STEM центъра и наблюдаваха интердисциплинарен урок по човекът и природата и въведение в STEM и програмиране в 6. а клас. Госпожа Нели Христова, госпожа Антония Василева и госпожа Ирина Найденова организираха среща между здравословния начин на живот и съвременните технологии с техните будни ученици. Децата представиха презентации за най-често срещаните заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, след това с помощта на Lego Spike Prime и MicroBit предложиха интересни решения за профилактика. След обяда участниците наблюдаваха и участваха в урок на ГЦОУДЗ 4. клас на госпожа Маргарита Тилева.  Урокът представи живота и делото на Христо Ботев. С презентация участниците разгледаха неговия учебник „Уроци за първите четири аритметически правила и за счетовете“. Сравниха Ботевата и съвременната математика и решиха една задача от неговия и една задача от нашия съвременен учебник. За награда имаше любима викторина от Wordwall 

Учениците от гостуващите училища бяха включени и в последния ден на обмена, когато всички партньори взеха участие в РОБОТилницата на госпожа Татяна Дечева, госпожа Румяна Куртева, госпожа Пенка Иванова и госпожа Мина Мишевска. Т.нар. „Роботилници“, в които ученици и учители сглобяваха, програмираха, решаваха задачи и се забавляваха заедно, включваха работа с Lego Spike PrimeArduinoMicrobit и „Класна стая по математика без тетрадка“.  

По време на престоя си гостите имаха също възможност да се разходят и да се запознаят с богатото културно-историческо наследство на Карлово. Екипите на училищата-партньори изказаха своите добри впечатления от нашето училище, учителите и учениците, както и от видяното в града ни.  

Срещата беше закрита от директора на СУ „Васил Левски“ госпожа Мариана Манчева и от координатора на проекта госпожа Павлинка Стефанова.  Мобилността продължава с посещение в ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Бургас на 13 май 2024 г. 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за модул „Тренинги“

За осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето са разработени модели на поведение и инструменти за тренинги за социално психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи. Тренингите се осъществяват така, че да отговарят на възрастовата специфика, необходимостта, класа на учениците от различните образователни етапи и да формират у тях базови умения за реакция при кризисни ситуации.