Ученически съвет

Ученическият съвет при СУ „Васил Левски“ започна дейността си на 30 септември 2023 г.

Снимката е линк към галерия

Учениците на СУ „Васил Левски“ подновяват работата на Ученически съвет през новата учебна 2023/2024г. на 30.09.2023г., като по време първата среща се проведе избор на председател и заместник председател. Като символ на обединение и промяна, УС заема ключова роля в училищната дейност. С ентусиазъм и упоритост бе изготвен Устав, в чийто процес на съставяне Ученически съвет съзнава възможността да изгради сътрудничество между Ръководните органи, Педагогическия съвет и Училищното настоятелство. За постигане на своята цел, всеки клас избира свой представител, който става член на Ученически съвет.

Ръководство на Ученически съвет:

Председател: Ангел Цвятков Костадинов от X а клас

Заместник председател: Стела Валентинова Трифонова от X а клас Ивона Иванова Големджийска и Гергана Магдаленова Матева като протоколчик и секретар.

Цел: Ученически съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения относно учениците и учебния процес. Тези решения се представят пред Ръководството на СУ „Васил Левски“. В този смисъл основната цел на УС е да осъществява комуникацията между учениците от една страна и отделните институции от друга.

Основните задачи, които си поставя са:

 • Да съблюдава за изпълнението на задълженията на учениците;
 • Да организира вътрешни и извънкласните училищни занимания, състезания, конкурси и др.;
 • Да стимулира ангажираността на учениците в общо училищния живот;
 • Да съдейства за изграждането на активна позиция към решенията на всички проблеми, възникнали в процеса на работа на общността;
 • Да поддържа активно участието в дейности, насочени към личностното развитие и поемане на отговорност;

УСТАВ И ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Дейност: обединява и представлява учениците от училището мотивира и обединява връстниците си за определени каузи дава гласност на проблемите на учениците защитава правата и интересите на учениците оптимизиране комуникацията с различни институции и организации стимулира ангажираността на учениците за включването им в общоучилищния живот съдейства за изграждането на активна позиция към явления и процеси в училищната общността участва активно в дейности, насочени към личностното развитие на учениците и поемане на отговорност осъществява приемственост между поколенията и да съхранява и издига националната духовност насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност и критичност у учениците създава позитивна образователна, културна и социална среда за диалог между учениците в зависимост от тяхната възраст и компетентности изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за избори, свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение.

Ученическият съвет при СУ „Васил Левски“ започна дейността си на 30 септември 2020г.

Целеустремени и трудолюбиви, учениците на СУ „Васил Левски“ подновяват работата на Ученически съвет през новата учебна 2020/2021г. на 30.09.2020г., като по време първата среща се проведе избор на председател и заместник председател. Като символ на обединение и промяна, УС заема ключова роля в училищната дейност. С ентусиазъм и упоритост бе изготвен Устав, в чийто процес на съставяне Ученически съвет съзнава възможността да изгради сътрудничество между Ръководните органи, Педагогическия съвет и Училищното настоятелство. За постигане на своята цел, всеки клас избира свой представител, който става член на Ученически съвет. Общ брой членове е 30 ученици. Ръководство на УС: Виктория Трифонова 12б. клас – председател и Петя Кръчмарова 12б. клас – зам. председател.

 • Цел: Ученически съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения относно учениците и учебния процес. Тези решения се представят пред Ръководството на СУ „Васил Левски“. В този смисъл основната цел на УС е да осъществява комуникацията между учениците от една страна и отделните институции от друга.
 • Основните задачи, които си поставя са:
 • Да съблюдава за изпълнението на задълженията на учениците;
 • Да организира вътрешни и извънкласните училищни занимания, състезания, конкурси и др.;
 • Да стимулира ангажираността на учениците в общо училищния живот;
 • Да съдейства за изграждането на активна позиция към решенията на всички проблеми, възникнали в процеса на работа на общността;
 • Да поддържа активно участието в дейности, насочени към личностното развитие и поемане на отговорност;

УСТАВ И ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Дейност:

 • обединява и представлява учениците от училището
 • мотивира и обединява връстниците си за определени каузи
 • дава гласност на проблемите на учениците
 • защитава правата и интересите на учениците
 • оптимизиране комуникацията с различни институции и организации
 • стимулира ангажираността на учениците за включването им в общоучилищния живот
 • съдейства за изграждането на активна позиция към явления и процеси в училищната общността
 • участва активно в дейности, насочени към личностното развитие на учениците и поемане на отговорност
 • осъществява приемственост между поколенията и да съхранява и издига националната духовност
 • насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност и критичност у учениците
 • създава позитивна образователна, културна и социална среда за диалог между учениците в зависимост от тяхната възраст и компетентности
 • изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за избори, свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважен.

Ученическият съвет при СУ „Васил Левски“ започна дейността си от месец октомври 2018г.

уч.съвет 2014-2015

Фотограф: Мария Кацарова


Ученическият съвет при СУ „Васил Левски“ започна дейността си на 1 ноември 2017г.

   И тази година дейността на учениците ще бъде насочена към благотворителност, заявяване на активна гражданска позиция и разнообразяване живота в училище.

Ръководство на Ученическия съвет:

Председател: Христина Кузманова – XIIа клас

Членове: Александрина Угренова – Xа клас, Цветан Любчев – XIа клас, Пламена Калева – XIв клас, Николета Гешева – IXа клас и Мария Кацарова – VIII клас

cats

 Фотограф: Мария Кацарова