Данни

  • Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и поддържане на профила на купувача в СУ „Васил Левски“ гр. Карлово утвърдени със заповед №РД-06-199/24.11.2014г. – тук