Обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на мляко и плод за децата от подготвителен клас и учениците от I и IV клас от СУ“Васил Левски“ Карлово“

 • Договор АСД – 02 – 03 от 01.02.2021г. – тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Специализиран превоз на ученици през учебната 2020/2021г. по направление: Карлово – Войнягово – Дъбене – Карлово“

 • Заповед № РД-10-0083 от 13.10.2020г. – тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за безвъздмезно ползване от учениците от 1. клас до 7. клас за учебната 2020/2021 г.

Номер в АОП – Вх. № 969425 / 30.03.201820 г.

 • Решение за откриване на процедуратук
 • Договоритук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на природен газ за нуждите на СУ „Васил Левски“

гр. Карлово за един отоплителен сезон – 2019/2020 г. ”.

Номер в АОП – Вх.№ 9094846/27.11.2019г.

 • Решение за прекратяване на процедура № РД-10-0649/25.03.2020г. – тук
 • Решение за откриване на процедура №1/14.01.2020 г. – тук
 • Заповед № РД-10-0367 / 06.12.2019 г. за прекратяване процедура за възлагане на обществена поръчка – тук
 • Заповед № РД-10-0312 / 27.11.2019 г. – тук
 • Документация за участие – тук
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка – тук

Обявление

за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в СУ „Васил Левски“, код 1601301, община Карлово – тук

Заповед – тук


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Специализиран превоз на ученици  през учебната 2019/2020 г.  по  направление: Карлово – Войнягово – Дъбене – Карлово“

Номер в АОП – Вх.№ 9092001 / 30.08.2019г.

 • Заповед № РД-10-1093 от 30.08.2019г. – тук
 • Изисквания и указания към участницитетук
 • Обява за ОП в АОП – тук
 • Протокол от дейността на комисия, назначена със заповед № РД-10-1115 от 10.09.2019г. – тук

 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на природен газ за нуждите на СУ „Васил Левски“

гр. Карлово за един отоплителен сезон – 2018/2019 г. ”.

Номер в АОП – Вх.№ 9083008/12.11.2018г.

 • Заповед № РД-10-0197 от 12.11.2018г. – тук
 • Документация за участие – тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изграждане на безжична мрежа (WiFi) и доставка на компютърни конфигурации за нуждите на СУ „Васил Левски“ гр. Карлово по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

 • Договор № АСД-02-26 от 09.11.2018г. – тук
 • Протокол от дейността на комисия, назначена със заповед № РД-10-0180 от 07.11.2018г. – тук
 • Обява за ОП № 9082621/31.10.2018г. – тук
 • Заповед № РД-10-0166 – тук
 • Изисквания на възложителя и указания към участниците – тук
 • Техническо предложение – тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за специализиран превоз на ученици  през учебната 2018/2019 г. по направление Карлово – Войнягово – Дъбене – Карлово.

 • Изисквания и указания към участниците – тук
 • Заповед № РД-10-1054 от 30.08.2018г. – тук
 • Обява за обществена поръчка – тук
 • Протокол от дейността на комисия, назначена със заповед № РД-10-1066 от 07.09.2018г. – тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I, II, IV, V, VI клас за учебната 2018/2019 г.

Номер в АОП – Вх. № 9073284 / 26.02.2018г.

 • Заповед № РД-10-0542 от 23.02.2018г. – тук
 • Документация за участие – тук
 • Решение № РД-10-0592/15.03.2018г. – тук
 • Протокол от дейността на комисия, назначена със заповед № РД-10-0591 от 14.03.2018г. – тук

 • Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от III и VII клас за учебната 2018/2019г. в СУ „Васил Левски“ гр. Карлово в шест обособени позиции –  документация
 • Документацията е публикувана в АОП:

Номер в АОП – Вх. № 9079076 / 31.07.2018г.

 • Решение № РД-10-1046 Карлово, 02.08.2018г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Доставка на природен газ за нуждите на СУ „Васил Левски“

гр. Карлово за един отоплителен сезон – 2017/2018 г. ”.

Номер в АОП – Вх.№ 9069077/09.10.2017г.

 • Заповед № РД-10-0081 от 09.10.2017г. – тук
 • Документация за участие – тук, за изтегляне – тук
 • Протокол от дейността на комисията, назначена със заповед № РД-10-0114 от 16.10.2017 г. за доставка на природен газ за отоплителен сезон 2017/2018г. – тук

  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

Специализиран превоз на ученици през учебната 2017/2018 г. по направление: Карлово – Войнягово – Дъбене – Карлово

Поради извършване на ремонтни дейности маршрутното разписание по направление – Карлово – Дъбене – Войнягово – Карлово от 07.11.2017 г. до 10.11.2017 г. ще претърпи следната промяна:

Сутрин – тръгване от Дъбене – 7.00 ч. от Войнягово – 7.10 ч.

Номер в АОП – Вх.№ 9067935/01.09.2017г.

 • Заповед № РД-10-1033 от 01.09.2017г. – тук
 • Обява за обществена поръчка – тук
 • Документация за участие – тук

Удължаване срока за получаване на оферти за обществена поръчка „Специализиран превоз на ученици за учебната 2017/2018 год.“

 • Информацията е публикувана в АОП под № 9068074 от 07.09.2017 г.тук
 • Заповед № РД-10-1057 от 07.09.2017г. – тук
 • Протокол от дейността на комисия, назначена със заповед № РД-10-1074 от 12.09.2017г. – тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от II и VI  клас в СУ „Васил Левски” гр. Карлово за учебната 2017/2018 г. в пет обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1: Учебници и учебни помагала на издателство „Просвета-София” АД, „Просвета Плюс“ ЕООД, „Просвета Азбуки“ ЕООД
 • Обособена позиция № 2: Учебници и учебни помагала на издателство „Булвест 2000” ООД, „ИК Анубис“ ООД
 • Обособена позиция № 3: Учебници и учебни помагала на издателство „С.А.Н.-ПРО” ООД представител на „Пиърсън Едюкейшън – Лонгман”
 • Обособена позиция № 4: Учебници и учебни помагала на издателство „Бит и техника” ООД
 • Обособена позиция № 5: Учебници и учебни помагала на издателство „Архимед 2” ЕООД

Решение № РД-10-1017/24.08.2017г. – тук

Протокол от дейността на комисия, назначена със заповед № РД-10-1016 от 23.08.2017г. – тук

 Документация за участие – тук

Номер в АОП – Вх.№ 9067505/21.08.2017г.


 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група и учениците от I – VII клас за учебната 2017/2018 г. в СУ ,,Васил Левски“ – Карлово“

 

Решение № РД-10-740/04.05.2017г. – тук

Протокол от дейността на комисия, назначена със заповед № РД-10-732 от 03.05.2017г. – тук

Обявление Дата на публикуване
Заповед № РД-10-680/20.04.2017г. – тук 1 20.04.2017г.

Документация за участие (pdf формат)- тук

Документация – образци (docx формат) – тук

2

20.04.2017г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Периодична доставка на мляко, плод и обяд по предварителни заявки за учениците от СУ „Васил Левски“ гр. Карлово в две обособени позиции:

 1. „Доставка на мляко и плод за децата от ПГ и учениците от I до IV клас“
 2. „Доставка на обяд за ученици – целодневно обучение“
  Обявление Дата на публикуване
  Заповед № РД-10-380/24.01.2017г. – тук 1 26.01.2017г.

  Заповед № РД-10-379/24.01.2017г. за изпълнител на поръчката – тук

  2

  26.01.2017г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст – СУ „Васил Левски“

Заповед № РД – 06-839/13.09.2016г. – тук

Протокол от дейността на комисия, назначена със заповед № РД-06-839 от 13.09.2016г. – тук

Заповед № РД – 06-829/09.09.2016г. – тук

Номер в АОП – Вх.№ 9056305/09.09.2016г.

Номер в АОП – Вх.№ 9056069/01.09.2016г.

Обявление

Дата на публикуване

Обява за ОП – тук

1

01.09.2016г.

Изисквания и указания към участниците – тук

2

01.09.2016г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Периодична доставка на мляко, плод и обяд по предварителни заявки за учениците от СОУ „Васил Левски“ гр. Карлово в две обособени позиции:

 1. „Доставка на мляко и плод за децата от ПГ и учениците от I до IV клас“
 2. „Доставка на обяд за ученици – целодневно обучение“

Платени фактури за периодична доставка на мляко, плод и обяд:

 • № 0100001604 / 01.06.2017г. – тук
 • № 0100001605 / 01.06.2017г. – тук
 • № 0100001606 / 01.06.2017г. – тук

Изплатени на 09.06.2017г.

 • № 0100001550 / 02.05.2017г. – тук
 • № 0100001551 / 02.05.2017г. – тук
 • № 0100001552 / 02.05.2017г. – тук

Изплатени на 17.05.2017г.

 • № 0100001508 / 03.04.2017г. – тук
 • № 0100001509 / 03.04.2017г. – тук
 • № 0100001512 / 03.04.2017г. – тук

Изплатени на 12.04.2017г.

 • № 0100001478 / 07.03.2017г. – тук
 • № 0100001479 / 07.03.2017г. – тук
 • № 0100001483 / 08.03.2017г. – тук

Изплатени на 20.03.2017г.

 • № 0100001434 / 07.02.2017г. – тук
 • № 0100001435 / 07.02.2017г. – тук
 • № 0100001436 / 08.02.2017г. – тук
 • № 0100001437 / 08.02.2017г. – тук

Изплатени на 14.02.2017г.

 • № 0100001362 / 22.12.2016г. – тук
 • № 0100001363 / 22.12.2016г. – тук

Изплатени на 23.12.2016г.

 • № 0100001320 / 06.12.2016г. – тук
 • № 0100001247 / 06.12.2016г. – тук

Изплатени на 07.12.2016г.

 • № 0100001246 / 28.10.2016г. – тук
 • № 0100001247 / 28.10.2016г. – тук

Изплатени на 07.11.2016г.

 • № 0100001096 / 02.06.2016г. – тук
 • № 0100001104 / 07.06.2016г. – тук

Изплатени на 09.06.2016г.

 • № 0100001059 / 04.05.2016г. – тук
 • № 0100001060 / 04.05.2016г. – тук

Изплатени на 09.05.2016г.

 • № 0100001026 / 04.04.2016г. – тук
 • № 0100001045 / 15.04.2016г. – тук

Изплатени на 15.04.2016г.

 • № 0100001002/ 02.03.2016г. – тук
 • № 0100001014/ 17.03.2016г. – тук

Изплатени на 17.03.2016г.

 • № 0100000977 / 03.02.2016г. – тук
 • № 0100000978 / 03.02.2016г. – тук
 • № 0100000979 / 04.02.2016г. – тук

Изплатени на 15.02.2016г.

Дата на публикуване

Документация за участие – тук 1 25.11.2015г.
Документ на САП за цените – тук 2 25.11.2015г.
Приложения – тук 3 25.11.2015г.
Решение – заведено в АОП под № 699234 4 25.11.2015г.
Обявление – заведено в АОП под № 699236 5 25.11.2015г.

До всички участници в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка

Обявление

Дата на публикуване

Покана – тук 1 29.12.2015г.

Обявление

Дата на публикуване

Протокол 1 от дейността на комисия, назначена със заповед № РД-06-276 от 29.12.2015г. – тук

1

05.01.2016г.

Протокол 2 за отваряне на ценовите предложения – тук

2

05.01.2016г.

Решение № РД-06-285 от 05.01.2016г. – тук

3

05.01.2016г.

  Обявление

     Дата

Договор за доставка на мляко и плод – тук

1

     26.01.2016г.

Договор за доставка на обяд – тук

2

     26.01.2016г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

Доставка на природен газ за нуждите на СОУ,,Васил Левски“ – Карлово за две години

Обявление

Дата на публикуване

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП – тук

1

Договор за снабдяване с природен газ № ОАТП-12-С/14.10.2015г. – тук

2

 14.10.2015г.
Заповед № РД-06-075/14.10.2015г. за изпълнител на поръчката – тук

3

 14.10.2015г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

   Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2015/2016г.  на територията на Община Карлово в две обособени позиции: Обособена позиция 1 – Превоз по направление: Карлово – Войнягово – Дъбене – Карлово; Обособена позиция 2 – Превоз по направление:  Карлово – Васил Левски – Карлово

 • Заповед № РД-06-785 от 02.09.2015г. – тук
 • Публична покана – тук
 • Изисквания и указания към участниците – тук
 • Съобщение – тук
 • Договор №6/14.09.2015г. – тук

Протокол от дейността на комисията по чл. 101г от ЗОП, назначена със Заповед № РД-06-785 от 02.09.2015г. за събиране, разглеждане и оценка на получените оферти за възлагане на обществената поръчка.


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група и учениците от І до VІІ клас за учебната 2015/2016г. в СОУ „Васил Левски” гр. Карлово в пет обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Учебници и учебни помагала на издателство „Просвета-София” АД, КК”Труд”, ИК”Прозорец”, „Рива”ЕООД;

 • Договор за възлагане на ОП – тук

Обособена позиция № 2: Учебници и учебни помагала на издателство „Анубис-Булвест” ООД, ИК „Анубис”, „Булвест 2000” ООД;

 • Договор за възлагане на ОП – тук

Обособена позиция № 3: Учебници и учебни помагала на издателство „С.А.Н.-ПРО” ООД представител на „Пиърсън Едюкейшън – Лонгман”;

 • Договор за възлагане на ОП – тук

Обособена позиция № 4: Учебници и учебни помагала на издателство „Бит и техника” ООД ;

 • Договор за възлагане на ОП – тук

Обособена позиция № 5: Учебници и учебни помагала на издателство „Архимед 2” ЕООД;

 • Договор за възлагане на ОП – тук

 • Административни сведения – тук
 • Декларация – тук
 • Заповед № РД-06-488 за възлагане на ОП – тук
 • Покана за участие – тук
 • Технически спецификации – тук
 • Техническо предложение – тук
 • Изисквания и указания към участниците – тук
 • Ценово предложение – тук
 • Решение – тук

1. Решение №РД-06-552 за класиране на участниците и определяне на изпълнител на ОП – тук

2. Доклад за дейността на комисията – тук


 Публична покана с предмет на поръчката „Подмяна на подови настилки на класни стаи“

 • Изисквания и указания към участниците – тук
 • Публична покана – тук

Номер в АОП – 9035734

Протокол от дейността на комисията по чл. 101г от ЗОП, назначена със Заповед № РД-06-162 от 06.11.2014г. за събиране, разглеждане и оценка на получените оферти за възлагане на обществената поръчка.

Договор за строително-монтажни работи


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Периодична доставка на мляко, плод и обяд по предварителни заявки за учениците от СОУ „Васил Левски“ гр. Карлово в две обособени позиции:

 1. „Доставка на мляко и плод за учениците от I до IV клас“
 2. „Доставка на обяд за ученици – целодневно обучение“
 • Решение – тук
 • Обявление за обществена поръчка – тук
 • Документация за участие – тук
 • Покана до всички участници – тук
 • Протокол №1 за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти – тук
 • Протокол №2 за отваряне на ценовите предложения – тук
 • Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на общна обяд ествената поръчка – тук
 • Договор за доставка на обяд за ученици – целодневно обучение – тук
 • Договор за доставка на мляко и плод за учениците от 4-ти клас – тук

Решение в АОП № 632354

Обявление за обществена поръчка № 632365


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

   Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015 г.  на територията на Община Карлово в две обособени позиции: Обособена позиция 1 – Превоз по направление: Карлово – Войнягово – Дъбене – Карлово; Обособена позиция 2 – Превоз по направление:  Карлово – Васил Левски – Карлово

Номер в АОП – 9033113

Изисквания към участниците – документация

* Публичната покана е публикувана в страницата на АОП

Срок за кандидатстване – 04.09.2014г., 16:00ч.

   Отварянето на офертите ще се извърши на 05.09.2014г. от 10 часа в кабинет №17, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП

   Протокол от дейността на комисията по чл. 101г от ЗОП, назначена със Заповед № РД-06-777 от 28.08.2014г. за събиране, разглеждане и оценка на получените оферти за възлагане на обществената поръчка.

Платени фактури за специализиран превоз на ученици:

 • №0000007232/12.12.2014г.
 • №0000007232/12.12.2014г.
 • №0000007231/12.12.2014г.
 • №0000007132/10.10.2014г.

Изплатени на 13.12.2014г.


 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 Ремонтни строително-монтажни работи в СОУ „Васил Левски“ – гр.Карлово

Номер в АОП – 9030643

Покана ремонт – тук
Техническо предложение – тук
Ценово предложение – тук
Изисквания ремонт СОУ „Васил Левски“ – тук
КСС позиция 1 – тук
КСС позиция 2 – тук
Декларации ремонт – тук
Договор СОУ „Васил Левски“ – тук

* Поръчката е с изтекъл срок за кандидатстване.


Покана до участниците в открита процедура

До всички участници в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на закуска и обяд за учениците от СОУ „Васил Левски” гр. Карлово по следните две обособени позиции: 1. „Доставка на закуска за ученици – І – ІV клас”; 2. „Доставка на обяд за ученици – целодневно обучение”

Поканата може да прочетете тук

 • фактура № 604 от 02.10.2014г. за 1887,68лв. (за закуска) платени на „Преслава“ ЕООД Карлово;
 • фактура № 605 от 02.10.2014г. за 887,00лв. (за готова храна) платени на „Преслава“ ЕООД Карлово;
 • Платежно от 03.10.2014г. за 2774,68лв.;
 • ф-ра  № 624 от 4.11.2014  за 1854.00лв. платена на 7.11.2014г. (готова храна) на „Преслава“ ЕООД Карлово;
 • ф-ра  № 623 от 4.11.2014 – 3993.24лв. платена на 7.11.2014г. (закуски) на „Преслава“ ЕООД Карлово;
 • ф-ра № 638 от 2.12.2014 – 3732.29лв. платена на 3.12.2014г. (закуски) на „Преслава“ ЕООД Карлово;
 • ф-ра № 639 от 2.12.2014 – 1715лв. платена на 3.12.2014 (готова храна) на „Преслава“ ЕООД Карлово;
 • ф-ра № 661 от 17.12.2014г. –  3261.60лв. платена на 18.12.2014г. (закуски) на „Преслава“ ЕООД Карлово;
 • ф-ра № 662 от 17.12.2014г. – 1282.50лв. платена на 18.12.2014г. (готова храна) на „Преслава“ ЕООД Карлово.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Периодични доставки на  мляко,  плод и обяд по предварителни заявки  за  учениците  от  СОУ „Васил Левски” гр. Карлово в  две обособени позиции:

1. „Доставка на мляко и плод за учениците от І до ІV клас”

2. „Доставка на обяд за ученици-целодневно обучение”

 Документация за участие може да изтеглете тук в pdf файл; тук в Word файл

* Поръчката е с изтекъл срок за кандидатстване.


Обществена поръчка по чл.14 ал.4 от ЗОП с предмет:  

„Доставка на оборудване за три компютърни кабинета съответно два по 15 терминални работни места оборудвани с два броя късофокусни мултимедии със стойки за хоризонтален монтаж и един с 12 работни места с един 42” телевизор по Национална програма  ”ИКТ в училище”, аудио оборудване за 6 компютърни кабинета, един лазерен принтер и IP видеонаблюдение, за нуждите на СОУ „Васил Левски”  град Карлово”

– Изисквания на възложителя и указания към участниците – Приложение 1

– Техническа спецификация – Приложение 2

– Техническо предложение – Приложение 3

– Ценово предложение – Приложение 4

– Договор за доставка – Приложение 5

Покана до участниците – срок 08.02.2013г. 16:00ч.

* Поръчката е с изтекъл срок за кандидатстване.


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Периодична доставка на мляко, плод и обяд по предварителни заявки за учениците от СОУ „Васил Левски“ гр. Карлово“ –документация

Обявление за обществена поръчка 509836

Покана до участниците в открита процедура.

* Поръчката е с изтекъл срок за кандидатстване.