Графици

  • График за класни и контролни

II-ри срок 2018/2019 уч. година

график за класни и контролни работи на учениците от V-ти до XII-ти клас – тук

  • График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2018-2019 година – м. януари – тук
  • График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2018-2019 година – м. май – тук
  • График за провеждане на консултации с учениците от V до  XII клас през учебната 2018-2019 година – тук
  • График за провеждане на консултации с ученици и родители от класните ръководители и работа с училищната документация през учебната 2018-2019 година – тук
  • График за провеждане на допълнителни консултации по математика с учениците от VII-ми клас – тук