Отсъствия

На основание на Наредбата за приобщаващо образование, приета с ПМС №232/ 20.10.2017 г. – чл.62 ал.1 т.3 – ученикът може да отсъства до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител – по образец – Заявление

Заявление до Директора за отсъствия за повече от 3 дни на основание чл.62 ал.1 т.4 от Наредбата за приобщаващото образование от 2017 г.

Заявление до Директора за отсъствия за участие в състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, спектакли и др.