Отсъствия

На основание Наредба за приобщаващо образование (изменение и допълнение с ПМС № 50 от 15 март 2024 г.) – чл. 62 ал. 1 т. 3 – ученикът може да отсъства до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж. – по образец – Заявление