Училищна документация

 2019/2020 уч. година

Правилник за дейността на СУ „Васил Левски“, гр. Карлово през учебната 2019/2020 г. – тук

Годишен план за дейността 2019/2020 г. – тук

Организация на учебния ден 2019/2020 г. – тук

Училищни учебни планове – тук


Правилник за дейността на СУ „Васил Левски“, гр. Карлово през учебната 2018/2019 г. – тук

Правилник за дейността на СУ „Васил Левски“, гр. Карлово през учебната 2017/2018 г. – тук


Закон за предучилищното и училищно образование –  тук

Правилник за прилагане на закона за народната просвета – тук

Правилник за дейността на училището – тук

Правилник за вътрешния ред – тук