Училищна документация

2023/2024 учебна година

 • Стратегия за развитие на училището през периода 2020 – 2025 г. – тук
 • План за изпълнение на стратегията – тук
 • Правилник за дейността на СУ „Васил Левски“, гр. Карлово през учебната 2023/2024 г. – тук
 • Годишен план за дейността 2023/2024 г. – тук
 • Организация на учебния ден 2023/2024 г. – тук
 • Училищни учебни планове – тук
 • Етичен кодекс на училищната общност – тук
 • Вътрешни правила за информационна сигурност – тук
 • План за защита при бедствия – тук
 • Действие при терористичен акт – тук
 • Форми на обучение и условия за организиране – тук
 • План за дейностите по безопасност на движението по пътищата през учебната 2023/2024г. – тук
 • План за повишаване и насърчаване на грамотността – тук
 • Споразумение за сътрудничество между училището и родителите – тук
 • Мерки за повишаване качеството на образованието – тук
 • Програма за противодействие на тормоза в училище – тук
 • Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоз и насилието – тук
 • Мерки за изпълнение на Междуинституциалния план за действие за превенция на тормоза и насилието – тук
 • Механизъм за противодействие на тормоз и насилието – тук
 • Алгоритъм за взаимодействие между институциите – тук
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище – тук
 • Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – тук
 • Графици – тук
 • Процедура – лични данни – тук
 • Програми и проекти – тук
 • Обществен съвет – тук
 • Бюджет – тук
 • Иновативно училище – тук
 • Анализ НВО и ДЗИ – тук
 • Списък на одобрените учебници – тук
 • Необходими документи и критерии за отпускане на стипендии – тук

2022/2023 учебна година

 • Стратегия за развитие на училището през периода 2020 – 2024 г. – тук
 • Правилник за дейността на СУ „Васил Левски“, гр. Карлово през учебната 2022/2023 г. – тук
 • Годишен план за дейността 2022/2023 г. – тук
 • Организация на учебния ден 2022/2023 г. – тук
 • Училищни учебни планове – тук
 • Форми на обучение и условия за организиране – тук
 • Свободни места за ученици – тук
 • План за дейностите по безопасност на движението по пътищата през учебната 2022/2023г. – тук
 • Споразумение за сътрудничество между училището и родителите – тук
 • Етичен кодекс на училищната общност – тук
 • Мерки за повишаване качеството на образованието – тук
 • Механизъм за противодействие на тормоз и насилието между децата и учениците – тук
 • План за противодействие на училищния тормоз – тук
 • Програма за противодействие на тормоза в училище – тук
 • Алгоритъм за взаимодействие между институциите – тук
 • Мерки за изпълнение на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в училище – тук
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище – тук
 • Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – тук
 • График за провеждане на контролни работи за учениците 1. – 4. клас – тук
 • График за провеждане на класни и контролни работи за учениците 5. – 12. клас – тук
 • График за провеждане на консултации от класните ръководители с ученици и родители – тук
 • График за провеждане на консултации с учениците 5-6 клас чл. 25 – тук
 • График за провеждане на консултации с учениците 5-12 клас чл. 178 – тук
 • График за провеждане на консултации с учениците 1-4 клас чл. 25 – тук
 • График за провеждане на консултации с учениците 1-4 клас чл. 178 – тук
 • Процедура – лични данни – тук
 • Програми и проекти – тук
 • Обществен съвет – тук
 • Бюджет – тук
 • Иновативно училище – тук
 • Анализ НВО и ДЗИ – тук
 • Списък на одобрените учебници – тук
 • Необходими документи и критерии за отпускане на стипендии – тук
 • Училищен план за повишаване и насърчаване на грамотността през учебната 2021/2022 година – тук

2021/2022 учебна година

 • Годишна програма за ЦОУД – тук
 • План за дейностите по безопасност на движението по пътищата през учебната 2021/2022г. – тук

 2020/2021 учебна година

Стратегия за развитие на училището през периода 2020 – 2024 г. – тук

Правилник за дейността на СУ „Васил Левски“, гр. Карлово през учебната 2020/2021 г. – тук

Годишен план за дейността 2020/2021 г. – тук

Организация на учебния ден 2020/2021 г. – тук

Училищни учебни планове – тук

Форми на обучение и условия за организиране – тук

Споразумение за сътрудничество между училището и родителите – тук

Етичен кодекс на училищната общност- тук

Мерки за повишаване качеството на образованието – тук

Програма за превенция на ранното напускане на училище – тук

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – тук

 2019/2020 учебна година

Правилник за дейността на СУ „Васил Левски“, гр. Карлово през учебната 2019/2020 г. – тук

Годишен план за дейността 2019/2020 г. – тук

Организация на учебния ден 2019/2020 г. – тук

Училищни учебни планове – тук


Правилник за дейността на СУ „Васил Левски“, гр. Карлово през учебната 2018/2019 г. – тук

Правилник за дейността на СУ „Васил Левски“, гр. Карлово през учебната 2017/2018 г. – тук


Закон за предучилищното и училищно образование –  тук

Правилник за прилагане на закона за народната просвета – тук

Правилник за дейността на училището – тук

Правилник за вътрешния ред – тук