Училищна документация

2021/2022 уч. година

Годишна програма за ЦОУД – тук

 2020/2021 уч. година

Стратегия за развитие на училището през периода 2020 – 2024 г. – тук

Правилник за дейността на СУ „Васил Левски“, гр. Карлово през учебната 2020/2021 г. – тук

Годишен план за дейността 2020/2021 г. – тук

Организация на учебния ден 2020/2021 г. – тук

Училищни учебни планове – тук

Форми на обучение и условия за организиране – тук

Споразумение за сътрудничество между училището и родителите – тук

Етичен кодекс на училищната общност- тук

Мерки за повишаване качеството на образованието – тук

Програма за превенция на ранното напускане на училище – тук

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – тук

 2019/2020 уч. година

Правилник за дейността на СУ „Васил Левски“, гр. Карлово през учебната 2019/2020 г. – тук

Годишен план за дейността 2019/2020 г. – тук

Организация на учебния ден 2019/2020 г. – тук

Училищни учебни планове – тук


Правилник за дейността на СУ „Васил Левски“, гр. Карлово през учебната 2018/2019 г. – тук

Правилник за дейността на СУ „Васил Левски“, гр. Карлово през учебната 2017/2018 г. – тук


Закон за предучилищното и училищно образование –  тук

Правилник за прилагане на закона за народната просвета – тук

Правилник за дейността на училището – тук

Правилник за вътрешния ред – тук