Стипендии

Необходими документи и критерии

за отпускане на стипендии 2020/2021 учебна година

 

Заповед № РД-10-0105 от 16.10.2019 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – тук

Правила за условията и реда за получаване на стипендии от ученици, след завършено основно образование – тук

Забележка: Стипендиите ще се изплащат по банков път. За целта е необходимо учениците да представят на главния счетоводител документ за лична банкова сметка.

II срок

Уважаеми ученици и родители,

Стартира кампанията за отпускане на стипендии за втори срок на учебната 2020/2021 година

Моля внимателно да се запознаете с условията за получаване на различните видове стипендии и с документите за кандидатстване. Същите са публикувани в раздел „Стипендии“ на сайта на училището.

Попълнените  и окомплектовани документи се предават на класния ръководител, който ги завежда с входящ номер в счетоводството и  ги предава на комисията.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – до 22.02.2021г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ

1. За  месечна стипендия за постигнати образователни резултати:
– заявление  по образец (Приложение 1); pdf

2. За месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането :
– заявление  по образец (Приложение 2); pdf
– служебни бележки за получените от родителите доходи за периода м. АВГУСТ 2020г. – м. ЯНУАРИ 2021г. включително;
– документ от служба Социално подпомагане за получаване на помощи за периода м. АВГУСТ 2020г. – м. ЯНУАРИ 2021г. включително;
– копие на съдебно решение за развод, присъдени родителски права и издръжка, ако родителите са разведени;
– служебна бележка за брат или сестра, че е ученик;
– служебна бележка от НОИ за получени доходи от временна нетрудоспособност за периода м. АВГУСТ 2020г. – м. ЯНУАРИ 2021г. включително;
– удостоверения/служебни бележки и/или други документи удостоверяващи получени хонорари, наеми или доходи с друг произход за периода м. АВГУСТ 2020г. – м. ЯНУАРИ 2021г. включително;

3. За  месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания :
– заявление-декларация по образец (Приложение 3); pdf
– решение на ТЕЛК; САМО АКО ПОДАВА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

4.  За месечна стипендия за  ученици без родители:
– заявление-декларация по образец (Приложение 4); pdf
– декларация от живият родител/попечител, че ученикът не е осиновен от втория съпруг/а или от лицето с което е във фактическо семейно съжителство /Приложение 4/.
– копие от смъртен акт на починалия родител/и и/или копие от съдебно решение за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение на родител/и – САМО АКО ПОДАВА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ