Стипендии

Необходими документи и критерии

за отпускане на стипендии

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 стартира кампанията за стипендии за втория срок на учебната 2017/2018 г.

 

   С влизането в сила на закона за предучилищно и училищно образование, основно образование се придобива след завършен VII клас, което дава право на учениците от VIII клас да кандидатстват за стипендия от началото на учебната 2017/2018 г. по реда на Постановление №33 на МС от 2013 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

   Учениците от IX клас не участват в тази кампания, с изключение на учениците от IXг клас, защото съгласно чл.1 от ПМС № 33/ 2013 г. не отговарят на условията за получаване на стипендии, а именно – нямат завършено основно образование.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ

 

  1. За месечна стипендия за постигнати образователни резултати – Приложение №1

  2. За месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – Приложение № 2

  3. За месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания – Приложение № 3

  4. За месечна стипендия за ученици без родители – Приложение № 4

 

Документите се предават на класния ръководител, който ги завежда с входящ номер в счетоводството.

Срок за подаване: 20.02.2018 год.