Стипендии

Необходими документи и критерии

за отпускане на стипендии 2023/2024 учебна година

 

Правила за условията и реда за получаване на стипендии от ученици, след завършено основно образование – тук

Забележка: Стипендиите ще се изплащат по банков път. За целта е необходимо учениците да представят на главния счетоводител документ за лична банкова сметка.

Уважаеми ученици и родители,

Стартира кампанията за отпускане на стипендии за първи срок на учебната 2023/2024 година

Моля внимателно да се запознаете с условията за получаване на различните видове стипендии и с документите за кандидатстване. Същите са публикувани в раздел „Стипендии“ на сайта на училището.

Попълнените  и окомплектовани документи се предават на класния ръководител, който ги завежда с входящ номер в счетоводството и  ги предава на комисията.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ

1. За  месечна стипендия за постигнати образователни резултати:
– заявление  по образец I срок (Приложение 1);

– заявление  по образец II срок (Приложение 1);

 

2. За месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането :
– заявление  по образец (Приложение 2);
– служебни бележки за получените от родителите доходи за периода м. Април  2023 г. – м. Септември 2023 г. включително;
– документ от служба Социално подпомагане за получаване на помощи за периода м. Април  2023 г. – м. Септември 2023 г. включително;
– копие на съдебно решение за развод, присъдени родителски права и издръжка, ако родителите са разведени;
– служебна бележка за брат или сестра, че е ученик;
– служебна бележка от НОИ за получени доходи от временна нетрудоспособност за периода м. Април  2023 г. – м. Септември 2023 г. включително;
– удостоверения/служебни бележки и/или други документи удостоверяващи получени хонорари, наеми или доходи с друг произход за периода м. Април  2023 г. – м. Септември 2023 г. включително;

3. За  месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания :
– заявление-декларация по образец (Приложение 3);
– решение на ТЕЛК; САМО АКО ПОДАВА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

4.  За месечна стипендия за  ученици без родители:
– заявление-декларация по образец (Приложение 4);
– декларация от живият родител/попечител, че ученикът не е осиновен от втория съпруг/а или от лицето с което е във фактическо семейно съжителство /Приложение 4/.
– копие от смъртен акт на починалия родител/и и/или копие от съдебно решение за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение на родител/и – САМО АКО ПОДАВА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ