Стипендии

Необходими документи и критерии

за отпускане на стипендии 2019/2020 учебна година

 

I срок

УВАЖАЕМИ  УЧЕНИЦИ  И  РОДИТЕЛИ,

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

МОЛЯ ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС  УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ И С ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. СЪЩИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ „СТИПЕНДИИ“ НА САЙТА НА УЧИЛИЩЕТО.

Попълнените  и окомплектовани документи се предават на класния ръководител, който ги завежда с входящ номер в счетоводството и  ги предава на комисията.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – 11.10.2019г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ

1. За  месечна стипендия за постигнати образователни резултати:
– заявление  по образец /Приложение 1/ , pdf

2. За месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането :
– заявление  по образец /Приложение 2/; pdf
– служебни бележки за получените от родителите доходи за периода м. АПРИЛ 2019 г. – м. СЕПТЕМВРИ 2019 г. вкл.;
– документ от служба Социално подпомагане за получаване на помощи за периода м. АПРИЛ 2019 г. – м.СЕПТЕМВРИ 2019 г. вкл.;
– копие на съдебно решение за развод, присъдени родителски права и издръжка, ако родителите са разведени;
– служебна бележка за брат или сестра, че е ученик;
– служебна бележка от НОИ за получени доходи от временна нетрудоспособност за периода м. АПРИЛ 2019 г. – м. СЕПТЕМВРИ 2019 г. вкл;
– удостоверения/служебни бележки и/или други документи удостоверяващи получени хонорари, наеми или доходи с друг произход за периода м. АПРИЛ 2019 г. – м. СЕПТЕМВРИ 2019 г. вкл;

3. За  месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания :
– заявление-декларация по образец /Приложение 3/; pdf
– решение на ТЕЛК; САМО АКО ПОДАВА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ!!!

4.  За месечна стипендия за  ученици без родители:
– заявление-декларация по образец /Приложение 4/; pdf
– декларация от живият родител/попечител, че ученикът не е осиновен от втория съпруг/а или от лицето с което е във фактическо семейно съжителство /Приложение 4/.
– копие от смъртен акт на починалия родител/и и/или копие от съдебно решение за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение на родител/и – САМО АКО ПОДАВА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ