Стипендии

Необходими документи и критерии

за отпускане на стипендии 2018-2019 уч. година

 

II срок

УВАЖАЕМИ   УЧЕНИЦИ  И   РОДИТЕЛИ, СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

МОЛЯ ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С  УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ И С ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. СЪЩИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ „СТИПЕНДИИ“ НА САЙТА НА УЧИЛИЩЕТО.

Попълнените  и окомплектовани документи се предават на класния ръководител, които ги завежда с входящ номер в счетоводството и  ги предава на комисията.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – 28.02.2019 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ

1. За  месечна стипендия за постигнати образователни резултати:
– заявление  по образец /Приложение 1/

2. За месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:
– заявление  по образец /Приложение 2/;
– служебни бележки за получените от родителите доходи за периода м. АВГУСТ 2018 г. – м. ЯНУАРИ 2019 г. вкл.;
– документ от служба Социално подпомагане за получаване на помощи за периода м. АВГУСТ 2018 г. – м. ЯНУАРИ 2019 г. вкл.;
– копие на съдебно решение за развод, присъдени родителски права и издръжка, ако родителите са разведени;
– служебна бележка за брат или сестра, че е ученик;
– служебна бележка от НОИ за получени доходи от временна нетрудоспособност за периода м. АВГУСТ 2018 г. – м. ЯНУАРИ 2019 г. вкл;
– удостоверения/служебни бележки и/или други документи удостоверяващи получени хонорари, наеми или доходи с друг произход за периода м. АВГУСТ 2018 г.-м. ЯНУАРИ 2019 г. вкл;

3. За  месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания:
– заявление-декларация по образец /Приложение 3/
– решение на ТЕЛК;

4. За месечна стипендия за  ученици без родители:
– заявление-декларация по образец /Приложение 4/
– декларация от живият родител/попечител, че ученикът не е осиновен от втория съпруг/а или от лицето с което е във фактическо семейно съжителство/Приложение 4/.
– копие от смъртен акт на починалия родител/и и/или копие от съдебно решение за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение на родител/и – САМО АКО ПОДАВА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ.

 


I срок

УВАЖАЕМИ  УЧЕНИЦИ  И  РОДИТЕЛИ,

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

МОЛИМ ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ И С ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – тук

Попълнените  и окомплектовани документи се предават на класния ръководител, който ги завежда с входящ номер в счетоводството и  ги предава на комисията.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – 22.10.2018г.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ

1. За  месечна стипендия за постигнати образователни резултати:
– заявление  по образец /Приложение 1/

2. За месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането :
– заявление  по образец /Приложение 2/;
– служебни бележки за получените от родителите доходи за периода м. АПРИЛ 2018 г. – м. СЕПТЕМВРИ 2018 г. вкл.;
– документ от служба Социално подпомагане за получаване на помощи за периода м. АПРИЛ 2018 г. – м.СЕПТЕМВРИ 2018 г. вкл.;
– копие на съдебно решение за развод, присъдени родителски права и издръжка, ако родителите са разведени;
– служебна бележка за брат или сестра, че е ученик;
– служебна бележка от НОИ за получени доходи от временна нетрудоспособност за периода м. АПРИЛ 2018 г. – м. СЕПТЕМВРИ 2018 г. вкл;
– удостоверения/служебни бележки и/или други документи удостоверяващи получени хонорари, наеми или доходи с друг произход за периода м. АПРИЛ 2018 г. – м. СЕПТЕМВРИ 2018 г. вкл;

3. За  месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания :
– заявление-декларация по образец /Приложение 3/
– решение на ТЕЛК;

4.  За месечна стипендия за  ученици без родители:
– заявление-декларация по образец /Приложение 4/
– декларация от живият родител/попечител, че ученикът не е осиновен от втория съпруг/а или от лицето с което е във фактическо семейно съжителство /Приложение 4/.
– копие от смъртен акт на починалия родител/и и/или копие от съдебно решение за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение на родител/и – САМО АКО ПОДАВА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ