Обучение на учители

Квалификационни курсове през учебната 2019/ 2020 година – отчет


Обучение по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – 2019 година

От 2 до 4 юли 2019г. в хотел „Монте Кристо“ – град Благоевград 50 преподавателя от СУ „Васил Левски“ – град Карлово преминаха обучение по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на  3 квалификационни кредита, съгласно държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти” по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обучението е организирано от „Мениджър Консулт“ ЕООД , като по програма – Позитивна училищна среда първата група премина обучение на тема: „Емоционалната интелигентност и работа с родители. Ключът към трудните деца. Агресия, насилие, тормоз. Конфликтите и тяхното разрешаване“ , а по програмата  в тематично направление – Съвременни методи на управление, втората група премина обучение на тема: „Иновативните методи – път към качествено образование и преодоляване на пречките пред ученето. Техники за ефективно учене. Пирамида на ученето. Оценяване на резултатите от ученето, диагностика на личностното развитие и професионално консултиране“.