Обучения на учители

Използване на електронни ресурси – налични технически средства и интерактивни платформи за онлайн и дистанционно обучение

На 12 април 2024г., 57 педагогически специалисти от СУ „Васил Левски“ – град Карлово, взеха участие в обучение на тема „Използване на електронни ресурси – налични технически средства и интерактивни платформи за онлайн и дистанционно обучение’’ в STEM – центъра на училището. Обучението е организирано от “КЕЙСИЕМ“ ЕООД – град София с обучител Александър Цеков и се организира съгласно изискванията на Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование, като е включено в плана за квалификационна дейност на училището като продължаваща квалификация. Чрез дискусия и практическа работа в отделните платформи за онлайн обучение се запознахме с начина на подготовка, изработване на електронни уроци, ползване на ресурси от дигиталната раница и използване на различни платформи за работа от дистанция.

Обучение на тема „Използване на електронни ресурси – налични технически средства и интерактивни платформи за онлайн и дистанционно обучение

На 12 април 2024г., в СТЕМ центъра на СУ „Васил Левски“ – град Карлово ще се проведе обучение на тема „Използване на електронни ресурси – налични технически средства и интерактивни платформи за онлайн и дистанционно обучение’’. Обучителната организация е “КЕЙСИЕМ“ ЕООД – град София. Обучението се организира съгласно изискванията на Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование, като е включено в плана за квалификационна дейност на училището като продължаваща квалификация.

Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогическите екипи

          На 2 и 3 декември 2023г., 45 педагогически специалисти от СУ „Васил Левски“ – град Карлово, ще вземат участие в изнесено обучение на тема ‘’Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогическите екипи’’ в хотел „Рикас“ – град Сливен. Обучението се организира съгласно изискванията на Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование и е включено в плана за квалификационна дейност на училището, като продължаваща квалификация. Обучаващата институция е Център за Професионално Обучение към “Матев -строй“ ЕООД – град Казанлък.

Цел на обучение: Работата в екип, която е важна за учениците и за педагогическите специалисти, защото подпомага ефективното усвояване на знания в училище, допринася за мотивацията по време на учебния процес и формира компетентности, които са устойчиви и извън училище и в учебния процес. В предлаганата програма се разкриват същността и структурата за изграждане на екипи.

Обучение „Дизайн на иновативна образователна среда“

На 04.07.2023 год. (вторник) от 10:00 часа присъствено в STEM – центъра на СУ „Васил Левски“ – град Карлово ще се проведе обучение на тема: „Дизайн на иновативна образователна среда“ с лектор  от „РААБЕ“ ЕООД – град София. Темата е залегнала в плана за квалификационна дейност на училището. Групата за обучението е от 20 педагогически специалисти, изявили участие за квалификационния курс и попълнили онлайн заявление в платформата на обучителната организация.


Обучение „Тайните на успешната учебна екскурзия и ефективното планиране на „уроци на терен”“

На 05.07.2023 год. (сряда) от 10:00 часа присъствено в STEM – центъра на СУ „Васил Левски“ – град Карлово ще се проведе обучение на тема: „Тайните на успешната учебна екскурзия и ефективното планиране на „уроци на терен”“ с лектор Анна Йорданова – Кинева от „Евроклас консулт плюс“ ЕООД – град Пловдив. Темата е залегнала в плана за квалификационна дейност на училището. Групата за обучението е от 35 педагогически специалисти, изявили участие за квалификационния курс и попълнили онлайн заявление в платформата на обучителната организация.

Програма на обучението – тук


Обучение „Стратегии за ефективно взаимодействие между учители – ученици – родители. Модели за мирно разрешаване на конфликти в триадата. Ролята на емоционалната интелигентност за преодоляване на конфликти“

На 17 и 18 юни 2023г. в хотел „Сани“ – град Асеновград ще се проведе обучение на тема „Стратегии за ефективно взаимодействие между учители – ученици – родители. Модели за мирно разрешаване на конфликти в триадата. Ролята на емоционалната интелигентност за преодоляване на конфликти“. Ще участват 29 педагогически специалисти. Обучението ще се осъществи от обучителна организация ЧР „Рефлекс“ ЕООД – град Троян.


Обучение „Права, отговорности, средства и начини на въздействие и взаимодействие на учители, директори, педагогически съветници, местни комисии за борба с противообществените прояви, социални служби, Общини и НПО, съгласно ЗУПО и съпътстващите нормативни актове“

На 17 и 18 юни 2023г. в СТЕМ центъра на СУ „Васил Левски“, гр. Карлово ще се проведе обучение на тема „Права, отговорности, средства и начини на въздействие и взаимодействие на учители, директори, педагогически съветници, местни комисии за борба с противообществените прояви, социални служби, Общини и НПО, съгласно ЗУПО и съпътстващите нормативни актове“. Ще участват 20 педагогически специалисти. Обучението ще се осъществи от обучителна организация ЧР „Рефлекс“ ЕООД – град Троян.


Обучение „Проява на тормоз в училище. Превенция на тормоза и насилието между учениците“

В плана за квалификационна дейност в СУ „Васил Левски“ – град Карлово, в раздел – Продължаваща квалификационна дейност в училище е предвидена тема: „Прояви на тормоз в училище. Превенция на тормоза и насилието между учениците“.
Обучението ще се проведе на 03.06.2023г. /събота/ от 09:00 часа до 17:00 часа в онлайн среда с лектор от Институт за човешки ресурси – град София.
Групата за обучението е от 20 педагогически специалисти, изявили участие за квалификационен курс и попълнили заявление. Програма на обучението – тук

Обучение „Първа помощ и реакция при бедствия, аварии и катастрофи“

На 9 февруари 2023г. от 14.00 часа в STEM центъра на СУ „Васил Левски“ гр. Карлово, ще се проведе обучение на тема: „Първа помощ и реакция при бедствия, аварии и катастрофи“, организирано от Академия първа помощ – град София.  Обучението е в изпълнение на дейностите заложени в плана за квалификационна дейност на училището за  учебната 2022/ 2023 година. В обучението ще вземат участие общо 36 педагогически специалисти.

Обучението включва практически и лекционен курс, във връзка с:

 1. Особености на оказване на първа помощ:
 • какво трябва да има в аптечката;
 • изследване на пострадал
 • техника на издишване и сърдечен масаж
 1. Реакция при  бедствия:
 • Пожари (видове, опасности, реакция и евакуация, работа с различни гасителни средства);
 • Наводнения (видове, опасности, реакция и евакуация);
 • Земетресения (видове, опасности, реакция, евакуация);
 1. Реакция при  катастрофи:
 • основни протоколи за реакция
 • опасности и обезопасяване на периметъра и автомобила/ите
 • адекватна реакция и помощ
 • полезни средства в колата и как да ги употребим

Обучение „Безопасност на движението по пътищата в училище“

На 4 февруари 2023 г. /събота/, се проведе онлайн уебинар  на тема –  „Безопасност на движението по пътищата в училище“, организиран от РААБЕ – България, с лектор проф. д-р Росен Костадинов Алексиев.
Обучението е в изпълнение на плана за квалификационна дейност на СУ „Васил Левски“ гр. Карлово за  учебната 2022/ 2023 година – продължаваща квалификация. В същото взеха участие – 10 педагогически специалисти от СУ „Васил Левски“ гр. Карлово.
На уебинара бяха засегнати, следните проблемни области и обхвати:
– запознаване със съвременните предпоставки за пътно-транспортните произшествия с участието на ученици в тях и начините за тяхното предотвратяване.
– представяне на принципи, методи, форми и средства за подготовката на ученици от 1. до 12. клас по безопасност на движението по пътищата.
– разглеждане на конкретни ситуации от ежедневието на децата и поведението им в тях.
Актуалната значимост на обучението се свързва с потенциалното му бъдещо значение за учениците, с новите форми и програми, влезли в сила от 2018-2019 година за усвояване на знания и умения за самосъхранение, отговорност и дисциплина, за изграждане на етични взаимоотношения при движение по пътищата, за нова обществена култура по отношение на БДП. Учебно-познавателните дейности се фокусират върху придобиване на практически опит и лична безопасност на учениците, за адекватното им поведение като участници в движението в ежедневието им.


STEM обучение“ и „Екипна работа“ за учители от СУ „Васил Левски“ в IX ЛЯТНА УЧИТЕЛСКА АКАДЕМИЯ „УЧИТЕЛИ НОВАТОРИ“ – 13-16.07.22г. – БУРГАС

   

От 13 до 16.07.2022 г. в гр. Бургас се проведе IX ЛЯТНА УЧИТЕЛСКА АКАДЕМИЯ „УЧИТЕЛИ НОВАТОРИ“, която за поредна година събира учители и педагогически специалисти от цялата страна.

Преподавателите от СУ „Васил Левски“ – Татяна Дечева (ИТ), Пенка Богданлиева – Иванова (ИТ), Минка Мишевска (Математика), Ирина Найденова (ИТ), Павлинка Стефанова (Английски език) и Недялка Четинова – Стаева (Английски език) взеха участие в лятната академия. Ключовото в тази инициатива беше да се повиши квалификацията на педагогическите специалисти за прилагане на STEM концепцията в образованието. Тя е важна за провокиране на интерес към точните науки, развиване на математическо и инженерно мислене, формиране на логическо, алгоритмично и критично мислене – качества, необходими за успешна реализация на ученика в училище и в живота.
Семинарът имаше теоретична и практическа част. Формираха се теоретични знания за STEM концепцията в образованието. Учителите по чужд език от своя страна се обучаваха в изграждане на умения за екипна работа чрез използване на различни арт и творчески игри, които развиват не само въображението на учениците, но и тяхната емпатия, социални умения и творческа мисъл.

Учителите също така се пренесоха в света на науката по интересен и забавен начин чрез „ПланетУМ“, който е единственият по рода си научен център в Бургас. (http://bgports.bg/planetum)

https://www.facebook.com/BurgasScience


Квалификационни курсове през учебната 2019/ 2020 година – отчет


Обучение по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – 2019 година

От 2 до 4 юли 2019г. в хотел „Монте Кристо“ – град Благоевград 50 преподавателя от СУ „Васил Левски“ – град Карлово преминаха обучение по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на  3 квалификационни кредита, съгласно държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти” по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обучението е организирано от „Мениджър Консулт“ ЕООД , като по програма – Позитивна училищна среда първата група премина обучение на тема: „Емоционалната интелигентност и работа с родители. Ключът към трудните деца. Агресия, насилие, тормоз. Конфликтите и тяхното разрешаване“ , а по програмата  в тематично направление – Съвременни методи на управление, втората група премина обучение на тема: „Иновативните методи – път към качествено образование и преодоляване на пречките пред ученето. Техники за ефективно учене. Пирамида на ученето. Оценяване на резултатите от ученето, диагностика на личностното развитие и професионално консултиране“.