Обучение на учители

STEM обучение“ и „Екипна работа“ за учители от СУ „Васил Левски“ в IX ЛЯТНА УЧИТЕЛСКА АКАДЕМИЯ „УЧИТЕЛИ НОВАТОРИ“ – 13-16.07.22г. – БУРГАС

   

От 13 до 16.07.2022 г. в гр. Бургас се проведе IX ЛЯТНА УЧИТЕЛСКА АКАДЕМИЯ „УЧИТЕЛИ НОВАТОРИ“, която за поредна година събира учители и педагогически специалисти от цялата страна.

Преподавателите от СУ „Васил Левски“ – Татяна Дечева (ИТ), Пенка Богданлиева – Иванова (ИТ), Минка Мишевска (Математика), Ирина Найденова (ИТ), Павлинка Стефанова (Английски език) и Недялка Четинова – Стаева (Английски език) взеха участие в лятната академия. Ключовото в тази инициатива беше да се повиши квалификацията на педагогическите специалисти за прилагане на STEM концепцията в образованието. Тя е важна за провокиране на интерес към точните науки, развиване на математическо и инженерно мислене, формиране на логическо, алгоритмично и критично мислене – качества, необходими за успешна реализация на ученика в училище и в живота.
Семинарът имаше теоретична и практическа част. Формираха се теоретични знания за STEM концепцията в образованието. Учителите по чужд език от своя страна се обучаваха в изграждане на умения за екипна работа чрез използване на различни арт и творчески игри, които развиват не само въображението на учениците, но и тяхната емпатия, социални умения и творческа мисъл.

Учителите също така се пренесоха в света на науката по интересен и забавен начин чрез „ПланетУМ“, който е единственият по рода си научен център в Бургас. (http://bgports.bg/planetum)

https://www.facebook.com/BurgasScience


Квалификационни курсове през учебната 2019/ 2020 година – отчет


Обучение по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – 2019 година

От 2 до 4 юли 2019г. в хотел „Монте Кристо“ – град Благоевград 50 преподавателя от СУ „Васил Левски“ – град Карлово преминаха обучение по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на  3 квалификационни кредита, съгласно държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти” по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обучението е организирано от „Мениджър Консулт“ ЕООД , като по програма – Позитивна училищна среда първата група премина обучение на тема: „Емоционалната интелигентност и работа с родители. Ключът към трудните деца. Агресия, насилие, тормоз. Конфликтите и тяхното разрешаване“ , а по програмата  в тематично направление – Съвременни методи на управление, втората група премина обучение на тема: „Иновативните методи – път към качествено образование и преодоляване на пречките пред ученето. Техники за ефективно учене. Пирамида на ученето. Оценяване на резултатите от ученето, диагностика на личностното развитие и професионално консултиране“.