Прием 2022/2023 г.

Записването на ученици на І етап на класиране или подаването на заявление за участие във ІІ етап на класиране по график е от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г. в кабинет 15, етаж 2 от 8:00 до 18:00 часа.

Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г.:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелството за основно образование.

Важно за подаване на заявления на седмокласниците

Подаване на заявления за участие от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. само по електронен път на следната платформа https://infopriem.mon.bg/login
Това може да стане:
– без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
– по друг начин: например в училище-гнездо (гр.Карлово, ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“) или в училището, в което ученикът завършва 7. клас, за който можете да се информирате в сайта на съответното РУО.
Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. Същият, в който се проверяват резултатите от Националните външни оценявания.
С него може да се кандидатства във всички области на страната, като от падащото меню се избере тази, за която желаете да подадете заявление. Класирането по области е независимо, като за всяка от тях се подава отделно заявление.

За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. То може да бъде прикачено в системата или да бъде представено при записването. В случай, че ученикът е приет в професионална паралелка, но не представи медицинското при записването, той губи мястото си в класирането.

Попълването на заявлението се извършва, като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните), избирайки паралелката (всяка има различен код и не може да се получи дублиране) или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Броят на желанията не е ограничен. Важно е да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат посочени само паралелки, които традиционно са с много висок бал, е възможно ученикът да не бъде класиран никъде поради недостатъчен бал. Като ориентир могат да послужат баловете от минали години, като се има предвид, че през настоящата учебна година те няма да бъдат същите. Минималният и максималният бал на всяка паралелка не са постоянна величина. Те се формират от бала на учениците, класирани в дадената паралелка към даден етап в дадена кампания.

При класиране се започва винаги от желанието в позиция №1 и ученикът се класира на най-предната позиция, за която му стига балът.

Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля максималният брой места в паралелката( т.е. състезават се за последното свободно място в тази паралелка) следва сравняване по следните показатели в този ред ( при равенство по даден показател се преминава към следващия):

  1. Сбор от резултатите от националното външно оценяване;
  2. Сбор от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците;
  3. Средноаритметична оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Ръководство за кандидатстване online може да разгледате тук