„ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

НАЦИОНАЛНO МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

        Уважаеми родители, информираме Ви, че Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ се провежда на 21.03.2024г. от 12:00 до 13:30ч. Времето за работа е 90 минути. Включва 9 отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас, VII клас, VIII, IX-XII клас.

За участие на даден ученик в Националното състезание „Европейско кенгуру“ родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за този ученик, подава в срок до 05.03.2024 г. до директора на училището, в което учи ученикът, заявление за участие, включващо декларация за информирано съгласие за публикуване на:

– резултатите на ученика от състезанието и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място и други);

– снимки и/или видео с участия на ученика в популяризирането на състезанието.

     При липса на изрично изразено съгласие за публикуване на резултатите от състезанието на съответния ученик, те се обявяват публично с идентификационен код (фиктивен номер) вместо с имената и училището на ученика, като при подаването на заявлението за участие в състезанието кодът се предоставя на родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика.

    При липса на изрично изразено съгласие за публикуване на резултатите съответният ученик не се включва в снимков и/или видео материал.

Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за съответния ученик, има право да оттегли чрез писмено заявление до директора на училището даденота съгласие.

В заявлението за участие в Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за съответния ученик, декларира, че е запознат и приема правилата на регламента на състезанието.