Съобщение

Учениците от V до XII клас, за които родителите са попълнили декларации за съгласие за тестване за COVID – 19 или имат валиден документ за преболедуване/ ваксинация /антитела, се връщат присъствено на училище от 06.12.2021г. В електронна среда остават да се обучават учениците от VIIв, VIIIв,  Xв,  XIв, XIIа  клас и учениците, които нямат декларирано съгласие за тестване за COVID- 19.

Тестването ще бъде направено на 06.12.2021г /понеделник/ от 8.00 до 8.30 часа.

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда при възстановяване на присъственото обучение в училище при  висока заболеваемост повече от 250 на 100 000 на ниво община, публикуваме декларация за съгласие:

Декларация на ученици над 14г – тук

Декларация на ученици под 14г – тук

Декларация на ученици със СОП – тук

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

 Във връзка с писмо с изх. № 11-46/23.11.2021 г. на д-р Сийка Димчева, директор на РЗИ – Пловдив, в съответствие с т.19 от заповед №РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, т.4 от заповед №РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че учениците от V до XII клас започват присъствено обучение на ротационен принцип, по следния график:

В електронна среда: 25.11. – 01.12.2021 г.

Присъствено: 02.12. – 08.12.2021 г.

Присъствено: 25.11. – 01.12.2021 г.

В електронна среда: 02.12. – 08.12.2021 г.

VIа
VIб
VIв
VIг
VIд
VIIа VIIIа
VIIб VIIIб
VIIв VIIIв
VIIг IXа
IXб
IXв
XIа
XIIа XIб
XIIб XIв
XIIв

Обучението от разстояние се провежда в електронната среда на Microsoft Teams.

Обучението се провежда по утвърденото разписание на часовете, като при обучението в електронна среда е различно времетраенето на междучасията.

 МАРИАНА МАНЧЕВА
Директор