Конкурс за младши посланици

Средно училище
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – КАРЛОВО
ОБЯВЯВА
К О Н К У Р С
за МЛАДШИ ПОСЛАНИЦИ
в
ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИЩА ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Образователната инициатива Програма за училища посланици на Европейския парламент има за цел да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред. Участващите училища ще бъдат оценявани веднъж годишно. Ако училището е отговорило на изискванията, то бива сертифицирано и получава плакет, а посланиците получават сертификати за своето участие.
На учениците от най-добре представилите се училища ще бъде предложено пътуване до Страсбург в рамките на програма „Евроскола“ на ЕП.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

ПЪРВИ ЕТАП: КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Право на участие имат всички ученици от 9. до 12. клас в СУ „Васил Левски“ – Карлово.
Първият етап е решаване на онлайн тест за Европейския съюз. Тестът е достъпен на адрес:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuKDyV2099QW9-BEpcgmjrtgFtZSLZLn8LqsyoiwbZkkqG9w/viewform
Краен срок: 14:30 ч. на 16 октомври 2018 г.

Съхранение на лични данни.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, предоставените от участниците лични данни ще служат само за целите на конкурса и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

Приемане на правилата на конкурса.

С изпращане на материалите за участие в конкурса учениците декларират, че са запознати и приемат условията на конкурса.

Получилите най-голям брой точки преминават във ВТОРИ ЕТАП.
20-те най-добре представили се ученици ще спечелят почетното звание „Младши посланик на Европейския парламент“.

СУ „Васил Левски“ – Карлово става част от Програмата за посланици на Европейския парламент

Целта на Програмата за училища посланици на Европейския парламент е най-мащабната по рода си платформа, целяща да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги подтикне към по-засилено гражданско участие в демократичния процес.

В началото на учебната 2018/2019 година на конкурсен принцип са избрани нови 40 училища от цяла България, които да бъдат включени в инициативата. Разгледаните кандидатури са над 100 и са от почти всички области в България. Основните критерии при подбора са мотивацията на кандидатстващите учители, силните страни в работата на училището, качеството (обхват и иновативност) на предложената примерна дейност за разширяване на знанията на учениците за европейските институции и провокиране на любопитство и интерес към европейските теми. Горди сме с факта, че сме сред одобрените 40!

Успешното осъществяване на заложените от всяко училище дейности ще определи кои участници в Програмата официално ще получат статут на училище посланик, както и възможност за участие в специализирани инициативи на ЕП в Страсбург и Брюксел.

Важно за седмокласниците и техните родители относно резултатите от НВО 7 клас по БЕЛ и математика

Уважаеми ученици и родители,

Резултатите от положените изпити по български език и математика в рамките на НВО 7 клас може да проверите с входящ номер и код за достъп от служебната бележка на http://priem.mon.bg

Служебната бележка с оценките от изпитите по български език и литература и по математика се получава от директора на училището, в което ученикът се обучава в VІІ клас, от 13.06.2018 г. до 19.06.2018 г.

Съгласно заповед на началника на РУО – Пловдив учениците, които желаят да се запознаят с проверените си изпитни работи по български език и литература и по математика, могат да направят това в присъствието на родител или настойник на  8 юни 2018 г. от 09.00 до 18.00 часа в СУ „Свети Софроний Врачански”, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”. Учениците, положили изпитите в училища на територията на друга област, могат да се запознаят с проверените си изпитни работи по ред, определен от съответното Регионално управление на образованието.

Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.

Служебна бележка с резултатите от изпитите за проверка на способностите по ФВС и музика се издава от директора на училището, в което ученикът е положил изпита, при заявено желание на ученика от 12.06.2018 г. до 24.07.2018 г. В срок до три работни дни след обявяване на резултата от изпитите за проверка на способностите по ФВС и музика учениците в присъствието на родител/настойник имат право да се запознаят с мотивацията за оценката в училището, където е положен изпитът.

Източник: РУО Пловдив