Документи

             2021/2022 уч. година

 • Стратегия за развитие на училището през периода 2020 – 2024 г. – тук
 • Правилник за дейността на СУ „Васил Левски“, гр. Карлово през учебната 2021/2022 г. – тук
 • Годишен план за дейността 2020/2021 г. – тук
 • Организация на учебния ден 2021/2022 г. – тук
 • Училищни учебни планове – тук
 • Форми на обучение и условия за организиране – тук
 • Свободни места за ученици – тук
 • Споразумение за сътрудничество между училището и родителите – тук
 • Етичен кодекс на училищната общност – тук
 • Мерки за повишаване качеството на образованието – тук
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище – тук
 • Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – тук
 • График за провеждане на контролни работи за учениците 1. – 4. клас – тук
 • График за провеждане на класни и контролни работи за учениците 5. – 12. клас – тук
 • График за провеждане на консултации от класните ръководители с ученици и родители – тук
 • График за провеждане на консултации с учениците – тук
 • Програми и проекти – тук
 • Обществен съвет – тук
 • Бюджет – тук
 • Иновативно училище – тук
 • Анализ НВО и ДЗИ – тук
 • Списък на одобрените учебници – тук
 • Необходими документи и критерии за отпускане на стипендии – тук